Op deze pagina vindt u de informatie rondom de bouw van een schoolgebouw voor het JvO op het Limvio-sportveld.

Nieuwbrief JvO bouwt op de Berg nummer 3; d.d. 1 november 2016

In deze nieuwsbrief treft u een verslag van een informatieavond voor omwonenden en de actuele stand van zaken per november 2016.

Brief van JvO aan ouders leerlingen; d.d. 7 juli 2016

Voortgangsverslag aan ouders met mededeling dat de Gemeenteraad van Amersfoort 4 juli 2016 unaniem heeft ingestemd met het collegebesluit over de verbouwing en uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO) op de huidige locatie en de bijbehorende financie╠łn.

Conceptbesluitenlijst Raad Amersfoort; d.d. 4 juli 2016

In dit raadsvoorstel vraagt het College van B&W accoord te gaan met de vernieuwbouw (inclusief uitbreiding) van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, met bijbehorend krediet en kapitaalslasten.
Onder de tweede button vindt u het bijbehorende Raadsvoorstel d.d. 31 mei 2016.

Brief College van B&W te Amersfoort aan werkgroep HvdB; d.d. 27 juni 2016

In deze brief aan de werkgroep HvdB geeft het College aan dat er nog geen besluit genomen wordt over de 4-baans tennishal. Pas wanneer Alta hiertoe een verzoek doet (een aanvraag omgevingsvergunning) zal het College hier een besluit over nemen. Bij het nemen van dit besluit zullen wij alle betrokken belangen zorgvuldig afwegen.

Brief werkgroep HvdB aan College van B&W te Amersfoort; d.d. 13 juni 2016

In deze brief aan het College geeft de werkgroep aan verheugd te zijn over de bereikte oplossing voor het JvO m.b.t. de nieuwbouw/renovatie op de huidige locatie. Tegelijkertijd brengt zij nogmaals dringend onder de aandacht dat zij, gesteund door meer dan 450 wijkbewoners, de door Alta gewenste tennishal op het Limviosportveld een inbreuk vindt op het groene hart van het RBS-Bergkwartier, waarvoor het maatschappelijk draagvlak totaal ontbreekt.

Brief JvO aan de bewoners omgeving Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt; d.d. 30 mei 2016

In deze brief aan omwonenden meldt het JvO dat er een oplossing in zicht is door een aanscherping van het programma van eisen en de kostenraming. Een aanvullende bijdrage van de gemeente is mogelijk, omdat dit past binnen een nieuw plan voor onderwijshuisvesting dat bijna rond is.

Collegebericht: "Informeren stand van zaken huisvesting Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO)"; d.d. 4 maart 2016

In dit bericht aan de Raad meldt het College dat gemeente en het schoolbestuur de afspraak hebben gemaakt om met een open vizier en oplossingsgericht nogmaals de mogelijkheden te bezien om de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding en verbouwing op de huidige locatie te realiseren. Daartoe zal een creatieve adviseur geselecteerd worden.

Brief Wethouder aan de bewoners omgeving Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt en tennisvereniging Alta; d.d. 7 oktober 2015

In deze brief geeft de Wethouder informatie over de stand van zaken huisvesting Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO) en de uitbreidingsplannen tennisvereniging Alta.

Collegebericht: "Vervolg informeren stand van zaken huisvesting Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO)"; d.d. 16 juli 2015

In dit bericht aan de Raad geeft het College een toelichting op haar standpunt m.b.t. de BTW-constructie en geeft zij aan nog mogelijkheden te zien in: "...de verkenning of de verbouw en uitbreiding binnen het beschikbare budget mogelijk gemaakt kan worden. Dat betekent wel dat er aanpassingen nodig zijn aan het programma van eisen van de Onderwijsgroep."

Brief werkgroep Hart voor de Berg aan steunbetuigers nav bouwplannen JvO d.d. 13 juli 2015

Een snelle reactie van de Werkgroep Hart voor de Berg op het persbericht van de Onderwijsgroep Amersfoort d.d. 13 juli 2015. Ook in de zomervakantie blijven wij alert op mogelijke ontwikkelingen!

Persbericht Onderwijsgroep Amersfoort d.d. 13 juli 2015

In dit persbericht meldt de OGA dat zij en de Gemeente het niet eens zijn geworden over een gewenst BTW-constructie waarin geen BTW wordt afgedragen over het bouwbudget. De OGA zal daarom na de zomervakantie het proces voor de aanvraag van een bouwvergunning voor nieuwbouw op het Limviosportveld te gaan starten.

Brief van JVO en Gemeente, d.d. 18 december 2014

Gemeente en JVO melden dat er vertrouwen bestaat in: "dat verbouw en uitbreiding op de huidige locatie mogelijk wordt op een manier die wij wenselijk achten." Echter de gereserveerde middelen zijn niet toereikend. Er wordt naar middelen gezocht. Half februari 2015 wordt er uitsluitsel verwacht.

Collegebesluit om eerst verder onderzoek te doen, d.d. 2 juli 2014

Na diverse consultaties heeft het College van burgemeester en wethouders besloten dat er nu eerst onderzoek zal plaatsvinden naar de haalbaarheid van verbouw en uitbreiding op de huidige locatie. Met de knoppen hiernaast komt u bij het besluit en een artikel in het AD Amersfoortse Courant d.d. 4 juli.

Brief van de heer van Lent, Rector van het JVO, d.d. 10 april 2014

Dit is een scan van de brief zoals die onder omwonenden is verspreid.